Alle ins en outs over Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek, in het kort ook vaak PMO genoemd, is zoals de naam al zegt een onderzoek dat als preventief middel kan worden ingezet om risico’s met betrekking tot de gezondheid van medewerkers in kaart te brengen. Deze risico’s kunnen zowel fysiek als mentaal van aard zijn. Een PMO is een uiterst effectief middel om medewerkers een volledig inzicht te geven in hun algemene gezondheidssituatie en aan de hand hiervan kunnen medewerkers gericht advies krijgen en gestimuleerd worden met als doel hun persoonlijke gezondheidssituatie positief te beïnvloeden. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat medewerkers gezonder worden en zich ook gezonder gaan voelen, hetgeen op den duur weer een gunstige uitwerking heeft op het ziekteverzuim van de betreffende medewerker. Kortom, een PMO is zowel voor werknemers als werkgever een effectief onderzoek.

De noodzaak van een PMO

Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht om werknemers op regelmatige basis een PMO (of soortgelijk medisch onderzoek) aan te bieden. De werknemer is niet verplicht om dit aangeboden onderzoek ook daadwerkelijk te ondergaan, maar dient hier wel de kans toe te krijgen. In sommige werkvelden is het ondergaan van een (deel van een) PMO door de medewerker echter wel verplicht gesteld (in de CAO). Dit kan onder andere zijn op basis van een lichamelijk aspect, bijvoorbeeld in de bouw, scheepvaart en vervoerssector, maar ook op basis van een psychisch aspect, bijvoorbeeld voor politieagenten. In deze sectoren dient een PMO ervoor om vast te stellen dat iemand fysiek en/of mentaal in staat is om zijn of haar beroep op een goede wijze uit te oefenen.

De voordelen van een PMO voor werkgevers

Een PMO onderzoek heeft dus aanzienlijke voordelen voor werknemers, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Maar wat is dan precies het voordeel voor de werkgever? Uiteraard worden de inhoudelijke uitkomsten van een PMO niet op individueel niveau gedeeld met werkgevers, dit is in lijn met de privacywetgeving. Mocht een werknemer zelf de resultaten van het PMO met een werkgever willen delen, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. 

Doordat de medewerker een uitgebreide rapportage van het uitgevoerde PMO krijgt, kan deze medewerker een zeer uitgebreid en gedetailleerd inzicht in zijn of haar gezondheidsstatus verkrijgen. Dit inzicht wordt geleverd in de vorm van een overzichtelijk rapport en hierin worden ook diverse vergelijkingen gemaakt met andere personen uit een gelijke leeftijdsklasse en van een gelijk geslacht. Aan de hand van dit rapport kunnen er, indien nodig, in overleg met de medewerker gerichte vervolgtrajecten en/of -acties worden uitgezet. Denk hierbij aan een persoonlijk coaching traject of een verwijzing naar een specialist. Deze acties worden afgestemd op de betreffende medewerker en de uitkomsten van het uitgevoerde PMO. Door deze aanpak zal een medewerker op lichamelijk en/of geestelijk gebied aan zichzelf kunnen werken en beter in zijn of haar vel komen te zitten. Uiteraard heeft de werkgever hier uiteindelijk ook veel profijt van, omdat de medewerker zich minder vaak en lang ziek zal melden en het gevoel heeft gehoord en gesteund te worden.

Het delen van persoonlijke uitkomsten van een PMO met werkgevers is dus niet toegestaan, wel is het mogelijk om resultaten op organisatieniveau met de werkgever te delen. Dit is mogelijk wanneer meerdere medewerkers (minimaal 15) van één organisatie, een PMO ondergaan. Dit levert tezamen een organisatie breed rapport op, waarin uiteraard geen persoonlijke gegevens behandeld worden, maar wel een beeld wordt geschetst van de gezondheidsstatus van de gehele organisatie. Op basis hiervan kan een werkgever vervolgens het beleid ten aanzien van gezondheid en inzetbaarheid vormgeven en/of aanpassen en op deze manier het verzuim van de gehele medewerkersgroep naar een lager niveau proberen te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en/of workshops of het stimuleren van beweging en sporten onder de werknemers.

PMO versus PAGO

Naast een Preventief Medisch Onderzoek, is een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) ook een medisch onderzoek dat bij werknemers kan worden uitgevoerd. Er is echter wel degelijk een verschil tussen beide medische onderzoeken: een PMO geeft, zoals hierboven uitgelegd is, een algemeen inzicht in de gezondheidstoestand van een medewerker. Een PAGO is een stuk minder algemeen en richt zich puur op gezondheidsrisico’s van een werknemer die werk gerelateerd zijn. Een PMO is dus veel meer gericht op preventie en het in kaart brengen van zowel lichamelijke als mentale gezondheidsstatus.

Verschillende soorten PMO

De precieze inhoud van een PMO verschilt tussen de diverse aanbieders. In de meeste gevallen kan er gekozen worden voor een basis PMO en kunnen aanvullend hierop diverse ‘aanvullende modules’ worden gekozen. Deze modules worden vaak afgestemd op de sector waarin de werknemer werkzaam is of een specifiek aandachtsgebied waar de werkgever graag de focus op wil leggen in het PMO.

De kosten van een PMO

Het is wettelijk vastgelegd dat de kosten van een PMO in alle gevallen worden doorberekend aan de werkgever. Een PMO onderzoek is voor de werknemer dus volledig kosteloos. Het is echter in sommige gevallen wel mogelijk om de kosten van een PMO (deels) te laten vergoeden door een verzuimverzekeraar. Dit is niet bij alle verzuimverzekeraars het geval, dus bekijk hiervoor de voorwaarden van de betreffende verzuimverzekeraar.

De frequentie van een PMO

Zoals hierboven vermeld is, is een werkgever dus verplicht om op regelmatige basis een PMO aan te bieden aan zijn of haar werknemers. Er is geen vastgestelde termijn voor het uitvoeren van een PMO, dit is dan ook iets dat per branche kan verschillen. Zo zijn er sectoren die ieder jaar een PMO aanbieden aan de werknemers, maar meer gebruikelijk is het hanteren van een termijn van drie jaar tussen twee PMO onderzoeken.

Gerelateerd